Tag Archives: trọng tài

Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận trọng tài

Thẩm quyền của trọng tài thương mại được xác định theo quy định pháp luật tại Điều 2 Luật trọng tài thương mại 2010 và được xác lập bởi thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Tuy nhiên, để có thể xác lập thẩm quyền của Trọng tài cụ thể, thỏa thuận trọng tài phải thỏa mãn […]