Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác x

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác x

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác x

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác x

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác x

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhật\p

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấ

Đăng ký khi hợp tác xã tác

Đăng ký khi hợp tác xã chi

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác x

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quy trình, thủ tục đăng ký hợp tác xã

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Pages

Facebook comments