Phân chia tài sản khi công ty bị phá sản như thế nào?

      Vì đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chủ thể có liên quan khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất kh

   Sau khi Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản, để đảm bảo những khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì việc thống kê các khoản nợ là một điều rất quan trọng. Pháp luật quy định các cách thống kê cã khoản nợ tại điều 66, 67, 68 Luật phá sản 2014, cụ thể như sau:

   Khi Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì một trong các công việc quan trọng trước khi doanh nghiệp, hợp tác xã chính thức phá sản là trả các khoản nợ dựa trên tài sản của mình. Việc xác định tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và kiểm kê số tài sản đó được pháp luật quy định tại điều 64, 65 Luật phá sản 2014.

Một số trường hợp khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trong thời hạn pháp luật quy định, có quyền yêu cầu Toà án nhân dân ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực. Nội dung của văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hợp đồng đang có hiệu lực và hậu quả pháp lý phát sinh khi đình chỉ hợp đồng đang có hiệu lực được pháp luật quy định tại điều 61, 62 Luật phá sản 2014.

   Khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã không thể thực hiện hoạt động như ban đầu. Sự thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản có gì khác biệt so với bình thường, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

   Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là thành phần không thể thiếu khi mở thủ tục phá sản. Việc chỉ định, thay đổi quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đều dựa theo căn cứ do pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014 như sau: 

  Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và là quyền lợi của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã. Đối với hai loại chủ thể này, pháp luật quy định về nội dung đơn yêu cầu cũng như yêu cầu đối với đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là khác nhau. 

  Theo quy định tại khoản 1 điều 5 Luật phá sản 2014, chủ nợ, người lao động, đại diện công đoàn là những chủ thể có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản. Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thì những chủ thể trên phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đối với mỗi chủ thể khác nhau, đơn yêu cầu sẽ có những yêu cầu và nội dung khác nhau, cụ thể như sau:

Facebook comments