1.Nộp thuế điện tử là gì ? 

Hỏi: Công ty tôi thuê 2 tầng của 1 hộ gia đình để làm văn phòng. Tôi muốn nhờ củ hộ xuất hộ hóa đơn thì cần là những thủ tục gì?

Việt Luật hướng dẫn khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại Việt Nam

Việt Luật hướng dẫn thủ tục Chấm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Việt Luật hướng dẫn Thủ tục đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh tại Việt Nam.

Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh tại Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục thông báo cấp lại mã số thuế doanh nghiệp

Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Chi cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Người nộp thuế

Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đếncơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho tổ chức kinh doanh hoặc Cục Thuế phải nộp báo cáo về việc nhận in/cung ứng phần mềm tự tin hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý (Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau).

Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm) lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và phải gửi Thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Thời hạn gửi Thông báo ủy nhiệm chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn (đặt in/tự in/in trực tiếp từ máy tính tiền) cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (kèm theo hoá đơn mẫu) đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ.

 Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan thuế địa phương nơi có đất  trong trường hợp chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông.  

Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến Cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở.

Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng, nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị giảm thuế và gửi đến cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (nếu cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế

-Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế

Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (tại bộ phận “một cửa” - bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ NNT); gửi qua đường bưu điện hoặc nộp thông qua giao dịch điện tử.

Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (tại bộ phận “một cửa” - bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ NNT); gửi qua đường bưu điện hoặc nộp thông qua giao dịch điện tử.

Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (tại bộ phận “một cửa” - bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ NNT); gửi qua đường bưu điện hoặc nộp thông qua giao dịch điện tử

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Pages

Facebook comments