Tiêu chuẩn giám đốc trung tâm ngoại ngữ

0
203

Do đặc thù của ngành kinh doanh giáo dục, để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần phải đảm bảo các điều kiện về pháp lý bắt buộc như giám đốc trung tâm phải là người có bằng ngoại ngữ liên quan, năng lực giáo viên… và một số yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị phòng học.

         

Do đặc thù của ngành kinh doanh giáo dục, để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần phải đảm bảo các điều kiện về pháp lý bắt buộc đặc biệt là về giám đốc trung tâm, cụ thể:

Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“ Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

Vậy, theo quy định tại điều trên, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có phẩm chất chinh trị, đạo đức tốt; có năng lực quản lí;

+ Điều kiện trên gắn liền với nhân thân cá nhân của giám đốc. Người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt tức không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng.

+ Tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ;

Đối với giám đốc của trung tâm ngoại ngữ, pháp luật không quy định giám đốc trung tâm tiếng anh phải tốt nghiệp đại học ngoại ngữ khoa tiếng anh.

Trong trường hợp giám đốc hiện tại không đáp ứng được đủ điều kiện pháp lý thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty để tránh gặp phải những vướng mắc về mặt pháp lý không đáng có.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT