Tình huống bồi thường thiệt hại do lỗi của người chiếm hữu trái pháp luật và người thứ ba

0
105

   Ông A ăn trộm bò nhà bà B rồi cột vào gốc cây gần ruộng. Anh C đi qua dã cởi dây buộc con bò đồng thời lấy đá ném vào con bò khiến con bò hoảng sợ chạy ra đường cái và gây ra tai nạn khiến một người bị thương. Hỏi rằng trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai? 

Tình huống:

     Ông A ăn trộm bò nhà bà B rồi cột vào gốc cây gần ruộng. Anh C đi qua dã cởi dây buộc con bò đồng thời lấy đá ném vào con bò khiến con bò hoảng sợ chạy ra đường cái và gây ra tai nạn khiến một người bị thương. Hỏi rằng trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai? 

 

Trả lời:

 

1. Cơ sở pháp lý để giải quyết tình huống:

      Với tình huống trên chúng ta dựa theo những cơ sở pháp lý như sau:

Điều 625 Bộ luật dân sự 2005 quy định về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra:

“1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

2. Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường;

4. Trong trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.”

Điều 616 Bộ luật dân sự 2005 quy định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra:

   “Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.”

 

2. Giải quyết tình huống:

      Với tình huống trên trước tiên chúng ta xét về lỗi của các chủ thể. 

– Ông A ăn trộm bò nhà bà B, vì vậy chúng ta xác định được bà B là chủ sở hữu của con bò và ông B là người chiếm hữu trái pháp luật. Con bò của bà B bị ông A chiếm hữu trái pháp luật và gây ra thiệt hại nên ông A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 3 điều 616 Bộ luật dân sự 2005:

” 3. Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường”.  ( 1 )

– Tuy nhiên, anh C là người có những hành vi tác động thực tế tới con bò ( thả con bò ra, ném đá vào con bò làm con bò sợ ) vì vậy, con bò gây thiệt hại có lỗi trực tiếp là từ anh C vì vậy anh C có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con bò gây ra cho người đi đường theo quy định tại khoản 2 điều 616 BLDS 2005:

  “2. Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.” ( 2 )

      Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta nhận thấy cả ông A và anh C đều có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con bò gây ra cho người đi đường, dựa theo quy định tại điều 616 BLDS 2005, hai người phải liên đới bồi thường cho người bị hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ được xác định tương ứng với lỗi của hai người, nếu không xác định được mức lỗi thì ông A và anh C phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau. Ngoài ra ông A còn có trách nhiệm trả lại con bò cho bà B. Nếu con bò bị thương hay xảy ra vấn đề sau tai nạn thì ông A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà B theo quy tại khoản 2 điều 608 BLDS 2005. 

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

– Bộ luật dân sự 2005.