Tình huống về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

0
1455

Tình huống:

      Để em trai mình là anh Minh có thể vay vốn tại ngân hàng A, chị Nga sử dụng mảnh đất của mình để làm tài sản bảo lãnh tại ngân hàng. Đến thời hạn trả nợ, anh Minh trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Xin hỏi: Chị Nga có phải đứng ra thực hiện nghĩa vụ thay cho anh Minh hay không?

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

      Để giải quyết tình huống trên, chúng ta sử dụng những căn cứ pháp lý sau:

Điều 361 BLDS 2005 quy định về bảo lãnh:

Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Điều 363 BLDS 2005 quy định về phạm vi bảo lãnh: 

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 369 BLDS 2005 quy định về xử lý tài sản của bên bảo lãnh 

Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh.  

 

2.Giải quyết tình huống:

     Trong tình huống trên, Chị Nga đã đứng ra bảo lãnh cho anh Minh – em trai mình để vay tiền của ngân hàng, tài sản được mang ra bảo lãnh là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của chị Nga.

Bản chất của việc bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình ( theo quy định tại điều 361 BLDS 2005 ) Vì vậy, khi đến hạn trả tiền nợ của ngân hàng, nếu ngân hàng không thể yêu cầu anh Minh thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì chị Nga phải đứng ra chịu nghĩa vụ trả nợ thay cho anh Minh.

Tùy theo thỏa thuận ban đầu, chị Nga sẽ phải thực hiện một phần nghĩa vụ hoặc toàn bộ nghĩa vụ. Trong trường hợp chị Nga phải chịu toàn bộ nghĩa vụ thì chị Nga có trách nhiệm trả nợ, trả lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại trừ trường hợp có thỏa thuận khác ( theo quy định tại điều 363 BLDS 2005 ).

Trong trường hợp chị Nga không thực hiện nghĩa vụ thay cho anh Minh thì ngân hàng có quyền sử dụng mảnh đất mà chị sử dụng làm tài sản bảo lãnh để thanh toán cho ngân hàng theo quy định tại điều 369 BLDS 2005.

 

Kết luận: Trong trường hợp anh Minh không thực hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng thì chị Nga phải thay anh Minh thực hiện nghĩa vụ đó. Nếu chị Nga không thực hiện nghĩa vụ thay cho anh Minh thì ngân hàng có quyền sử dụng tài sản bảo đảm để thanh toán.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

 – Bộ luật dân sự 2005.