Tư vấn về ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư về những quy định của pháp luật về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh? Xin cảm ơn. 

Trả lời: 

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau: 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Theo đó, hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được hiểu thõa mãn các điều kiện: 

+ Là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, phân chia lợi nhuận, sản phẩm. 

+ Không thành lập ra một pháp nhân mới, tổ chức mới. 

+ Ký kết hợp đồng trên 1 pháp nhân đã có sẵn

Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý thêm một số điều sau: ( Thông tư 78/2014 quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh)

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư 2014

Nghị định 78/2014 về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xin chân thành cảm ơn.