Các hình thức mua cổ phần trong công ty cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

0
175

Công ty cổ phần là loại hình công ty được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng để góp vốn nhất trong tất cả các loại hình công ty. Tư vấn Việt Luật sẽ tư vấn về cách thức đầu tư vào loại hình công ty cổ phần:

• Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu cho các cổ đông không phải là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần không được quyền bán cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài.

• Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán, cổ phiếu quỹ, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

• Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần, quyền mua cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần, bao gồm cả mua lại cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập sau khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận để trở thành cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.

• Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác trong công ty cổ phần khi điều lệ công ty có quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

• Một nhà đầu tư nước ngoài mua lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần để chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và trở thành chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Như vậy, trước hết nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép mua cổ phần của cổ đông trong công ty với điều kiện không phải là cổ đông sáng lập của công ty. Những laoji cổ phần của các cổ đông khác trong công ty mà nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông trong công ty.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn , mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các Doanh nghiệp Việt Nam.

~~~~~~~~~~~~~~

Tư vấn Việt Luật